RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

水仙李渔文言文拼音版

7 关于水的诗句 | 2021年06月08日


水仙李渔文言文注音版

  《 水shuǐ仙xiān 》

   水shuǐ仙xiān一yī花huā , 予yǔ之zhī命mìng也yě 。 予yǔ有yǒu四sì命mìng , 各gè司sī一yī时shí : 春chūn以yǐ水shuǐ仙xiān兰lán花huā为wéi命mìng ; 夏xià以yǐ莲lián为wéi命mìng ; 秋qiū以yǐ秋qiū海hǎi棠táng为wéi命mìng ; 冬dōng以yǐ腊là梅méi为wéi命mìng 。 无wú此cǐ四sì花huā , 是shì无wú命mìng也yě 。 一yī季jì夺duó予yǔ一yī花huā , 是shì夺duó予yǔ一yī季jì之zhī命mìng也yě 。

   水shuǐ仙xiān以yǐ秣mò陵líng为wéi最zuì , 予yǔ之zhī家jiā于yú秣mò陵líng , 非fēi家jiā秣mò陵líng , 家jiā于yú水shuǐ仙xiān之zhī乡xiāng也yě 。 记jì丙bǐng午wǔ之zhī春chūn , 先xiān以yǐ度dù岁suì无wú资zī , 衣yī囊náng质zhì尽jìn , 迨dài水shuǐ仙xiān开kāi时shí , 索suǒ一yī钱qián不bù得de矣yǐ 。 欲yù购gòu无wú资zī , 家jiā人rén曰yuē :“ 请qǐng已yǐ之zhī , 一yī年nián不bù看kàn此cǐ花huā , 亦yì非fēi怪guài事shì 。” 予yǔ曰yuē :“ 汝rǔ欲yù夺duó吾wú命mìng乎hū ? 宁níng短duǎn一yī岁suì之zhī寿shòu , 勿wù减jiǎn一yī岁suì之zhī花huā 。 且qiě予yǔ自zì他tā乡xiāng冒mào雪xuě而ér归guī , 就jiù水shuǐ仙xiān也yě 。 不bù看kàn水shuǐ仙xiān , 是shì何hé异yì于yú不bù反fǎn金jīn陵líng , 仍réng在zài他tā乡xiāng卒zú岁suì乎hū ?” 家jiā人rén不bù能néng止zhǐ , 听tīng予yǔ质zhì簪zān珥ěr购gòu之zhī 。

水仙李渔文言文拼音版


  《 shuǐ xiān 》  《水仙》  shuǐ xiān yī huā , yǔ zhī mìng yě 。 yǔ yǒu sì mìng , gè sī yī shí : chūn yǐ shuǐ xiān lán huā wéi mìng ; xià yǐ lián wéi mìng ; qiū yǐ qiū hǎi táng wéi mìng ; dōng yǐ là méi wéi mìng 。 wú cǐ sì huā , shì wú mìng yě 。 yī jì duó yǔ yī huā , shì duó yǔ yī jì zhī mìng yě 。  水仙一花,予之命也。予有四命,各司一时:春以水仙兰花为命;夏以莲为命;秋以秋海棠为命;冬以腊梅为命。无此四花,是无命也。一季夺予一花,是夺予一季之命也。  shuǐ xiān yǐ mò líng wéi zuì , yǔ zhī jiā yú mò líng , fēi jiā mò líng , jiā yú shuǐ xiān zhī xiāng yě 。 jì bǐng wǔ zhī chūn , xiān yǐ dù suì wú zī , yī náng zhì jìn , dài shuǐ xiān kāi shí , suǒ yī qián bù de yǐ 。 yù gòu wú zī , jiā rén yuē :“ qǐng yǐ zhī , yī nián bù kàn cǐ huā , yì fēi guài shì 。” yǔ yuē :“ rǔ yù duó wú mìng hū ? níng duǎn yī suì zhī shòu , wù jiǎn yī suì zhī huā 。 qiě yǔ zì tā xiāng mào xuě ér guī , jiù shuǐ xiān yě 。 bù kàn shuǐ xiān , shì hé yì yú bù fǎn jīn líng , réng zài tā xiāng zú suì hū ?” jiā rén bù néng zhǐ , tīng yǔ zhì zān ěr gòu zhī 。  水仙以秣陵为最,予之家于秣陵,非家秣陵,家于水仙之乡也。记丙午之春,先以度岁无资,衣囊质尽,迨水仙开时,索一钱不得矣。欲购无资,家人曰:“请已之,一年不看此花,亦非怪事。”予曰:“汝欲夺吾命乎?宁短一岁之寿,勿减一岁之花。且予自他乡冒雪而归,就水仙也。不看水仙,是何异于不反金陵,仍在他乡卒岁乎?”家人不能止,听予质簪珥购之。
  延伸阅读:水仙李渔文言文翻译|注释|赏析上一篇:江夏使君叔席上赠史郎中全文翻译、赏析和鉴赏(李白)

下一篇:反映主义的诗句有哪些