RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 古诗词 / 正文内容

赠从弟南平太守之遥其一翻译(李白)

2 古诗词 | 2021年07月19日 赠从弟南平太守之遥其一全文:

 少年不得意,落拓无安居。

 愿随任公子,欲钓吞舟鱼。

 常时饮酒逐风景,壮心遂与功名疏。

 兰生谷底人不锄,云在高山空卷舒。

 汉家天子驰驷马,赤军蜀道迎相如。

 天门九重谒圣人,龙颜一解四海春。

 彤庭左右呼万岁,拜贺明主收沉沦。

 翰林秉笔回英眄,麟阁峥嵘谁可见?

 承恩初入银台门,著书独在金銮殿。

 龙驹雕镫白玉鞍,象床绮食黄金盘。

 当时笑我微贱者,却来请谒为交欢。

 一朝谢病游江海,畴昔相知几人在?

 前门长揖后门关,今日结交明日改。

 爱君山岳心不移,随君云雾迷所为。

 梦得池塘生春草,使我长价登楼诗。

 别后遥传临海作,可见羊何共和之。

 赠从弟南平太守之遥其一全文翻译:

 少年时代不得意,四处流落,不得安居。

 愿随超世的高士任公子,去钓可以吞舟的大鱼。

 一是喜欢饮酒,二是喜欢风景,世途也艰难,壮心慢慢地就与功名疏远了。

 就像兰花开放在大山深谷,没有人培植;又像云在高山,空自卷舒,自由自在。

 汉家天子用驰骋的驷马车,经过蜀道去成都迎接司马相如。

 我也一样被诏请去九重天门内拜谒唐明皇,龙颜一笑,四海皆春。

 天庭左右高呼万岁,拜贺明主收取沉沦之隐士。

 让我翰林执笔书写文章和密诏,英眄常常回顾,谁可见到麒麟阁的峥嵘高峻?

 我承恩初期在银台门待诏,常常独自在金銮殿著书拟稿。

 出门骑的是龙钩雕镫白玉鞍的天厩宝马,吃得是象床绮食黄金盘上的肥美宴席。

 曾经笑我是微贱者的人,都纷纷来与我结交。

 当我以病为由辞别朝廷游荡江海的时候,以往的相知又剩下几人?

 前门长揖以后,后门立马就关了;今日结交的朋友,明日就改了心事。

 我喜爱你,对朋友如山岳一样心不迁移,对你的感觉就像谢灵运对他从弟谢惠莲一样喜欢。

 一想起你就如同谢灵运一样在梦中得到“池塘生春草”的佳句,顿时使我的登楼诗身价大涨。

 分别以后,你从遥远的临海郡传来你的大作,并有文章泰斗的和诗,各自精彩纷呈。

 赠从弟南平太守之遥其一全文拼音版注释:

 shào nián bù dé yì , luò tuò wú ān jū 。

 少年不得意,落拓无安居。

 yuàn suí rén gōng zǐ , yù diào tūn zhōu yú 。

 愿随任公子,欲钓吞舟鱼。

 cháng shí yǐn jiǔ zhú fēng jǐng , zhuàng xīn suì yǔ gōng míng shū 。

 常时饮酒逐风景,壮心遂与功名疏。

 lán shēng gǔ dǐ rén bù chú , yún zài gāo shān kōng juǎn shū 。

 兰生谷底人不锄,云在高山空卷舒。

 hàn jiā tiān zǐ chí sì mǎ , chì jūn shǔ dào yíng xiāng rú 。

 汉家天子驰驷马,赤军蜀道迎相如。

 tiān mén jiǔ chóng yè shèng rén , lóng yán yī jiě sì hǎi chūn 。

 天门九重谒圣人,龙颜一解四海春。

 tóng tíng zuǒ yòu hū wàn suì , bài hè míng zhǔ shōu chén lún 。

 彤庭左右呼万岁,拜贺明主收沉沦。

 hàn lín bǐng bǐ huí yīng miǎn , lín gé zhēng róng shuí kě jiàn ?

 翰林秉笔回英眄,麟阁峥嵘谁可见?

 chéng ēn chū rù yín tái mén , zhù shū dú zài jīn luán diàn 。

 承恩初入银台门,著书独在金銮殿。

 lóng jū diāo dèng bái yù ān , xiàng chuáng qǐ shí huáng jīn pán 。

 龙驹雕镫白玉鞍,象床绮食黄金盘。

 dāng shí xiào wǒ wēi jiàn zhě , què lái qǐng yè wéi jiāo huān 。

 当时笑我微贱者,却来请谒为交欢。

 yī zhāo xiè bìng yóu jiāng hǎi , chóu xī xiāng zhī jǐ rén zài ?

 一朝谢病游江海,畴昔相知几人在?

 qián mén cháng yī hòu mén guān , jīn rì jié jiāo míng rì gǎi 。

 前门长揖后门关,今日结交明日改。

 ài jūn shān yuè xīn bù yí , suí jūn yún wù mí suǒ wéi 。

 爱君山岳心不移,随君云雾迷所为。

 mèng dé chí táng shēng chūn cǎo , shǐ wǒ cháng jià dēng lóu shī 。

 梦得池塘生春草,使我长价登楼诗。

 bié hòu yáo chuán lín hǎi zuò , kě jiàn yáng hé gòng hè zhī 。

 别后遥传临海作,可见羊何共和之。上一篇:岁月匆匆留不住,鬓已星星堪镊。意思翻译、赏析

下一篇:明月随良掾,春潮夜夜深。原文赏析