RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

水滴石穿小古文带拼音版注音版

5 关于水的诗句 | 2021年02月25日


水滴石穿小古文注音版

   水shuǐ滴dī石shí穿chuān   张zhāng乖guāi崖yá为wéi崇chóng阳yáng令lìng , 一yī吏lì自zì库kù中zhōng出chū , 视shì其qí鬓bìn傍bàng巾jīn下xià有yǒu一yī钱qián , 诘jié之zhī , 乃nǎi库kù中zhōng钱qián也yě 。 乖guāi崖yá命mìng杖zhàng之zhī , 吏lì勃bó然rán曰yuē :“ 一yī钱qián何hé足zú道dào , 乃nǎi杖zhàng我wǒ耶yé ? 尔ěr能néng杖zhàng我wǒ , 不bù能néng斩zhǎn我wǒ也yě !” 乖guāi崖yá援yuán笔bǐ判pàn曰yuē :“ 一yī日rì一yī钱qián , 千qiān日rì千qiān钱qián , 绳shéng锯jù木mù断duàn , 水shuǐ滴dī石shí穿chuān !” 自zì仗zhàng剑jiàn下xià阶jiē斩zhǎn其qí首shǒu 。

水滴石穿小古文带拼音版


  shuǐ dī shí chuān  水滴石穿  zhāng guāi yá wéi chóng yáng lìng , yī lì zì kù zhōng chū , shì qí bìn bàng jīn xià yǒu yī qián , jié zhī , nǎi kù zhōng qián yě 。  张乖崖为崇阳令,一吏自库中出,视其鬓傍巾下有一钱,诘之,乃库中钱也。  guāi yá mìng zhàng zhī , lì bó rán yuē :“ yī qián hé zú dào , nǎi zhàng wǒ yé ? ěr néng zhàng wǒ , bù néng zhǎn wǒ yě !” guāi yá yuán bǐ pàn yuē :“ yī rì yī qián , qiān rì qiān qián , shéng jù mù duàn , shuǐ dī shí chuān !” zì zhàng jiàn xià jiē zhǎn qí shǒu 。  乖崖命杖之,吏勃然曰:“一钱何足道,乃杖我耶?尔能杖我,不能斩我也!”乖崖援笔判曰:“一日一钱,千日千钱,绳锯木断,水滴石穿!”自仗剑下阶斩其首。


水滴石穿小古文翻译、注释、意思


  张乖崖在崇阳当地方官。一个低级官员从库房出来,张乖崖看见他的鬓傍巾下藏有一钱,就责问他,说你身上藏着的钱是库房中拿出来的。张乖崖就命令下属棍棒伺候,那个官员大为生气说:“才一文钱而已,不足道也,你怎么能棒打我呢?你就算能棒打我,也杀不了我。”......》》详情阅读上一篇:日入群动息,归鸟趋林鸣。意思翻译、赏析

下一篇:王昌龄《春宫曲》原文及翻译 赏析